SijoitussanastoA

Aktiivinen rahasto – Aktiivisessa rahastossa rahastonhoitaja tekee sijoituspäätökset, jotka perustuvat omaan harkintaan ja rahaston tavoitteeseen. Yleensä rahaston tavoite voi olla ylituotto vertailuindeksiä kohtaan.

Arvo-osake – Osake, jonka arvo perustuu tasaiseen osingon maksuun ja tasaiseen tulokseen. Yhtiöllä ei tämän vuoksi ole odotettavissa suurta kasvua tulevaisuudessa. P/E ja P/B ovat tyypillisesti alhainen ja osinkotuottoprosentti on korkea.

Arvo-osuus – Arvopaperi, joka on arvo-osuusjärjestelmässä

Arvo-osuusrekisteri – Arvo-osuustilit ovat rekisteröitynä tässä rekisterissä

Arvo-osuustili – Arvo-osuustilille kirjataan omistukset ja se on henkilökohtainen tili arvo-osuusjärjestelmässä.

Arvopaperi – Esimerkiksi osake tai korkopaperi, joka on kaupan kohteena.

Arvopaperikauppa – Kauppa, joka käydään arvopaperilla.

Arvopäivä – päivä, jolloin kauppa toteutuu.


B

Bear Market – karhumarkkina – Osakemarkkinoiden laskukausi

Bull Market – härkämarkkina – osakemarkkinoiden nousukausi


D

Dow Jones – Indeksi, joka kuvaa USA:n pörssin vaihdetuimpien osakkeiden kurssikehitystä.


E

EKP – Euroopan keskuspankki. Vastaa rahapolitiikasta Euroopan alueella.

ETF – Pörssilistattu rahasto. Käydään kauppaa, kuin tavallisella osakkeella. Seuraa usein indeksiä.


F

FED – Yhdysvaltain keskuspankki

Futuuri – Johdannainen. Kohdistuu tulevaan kauppaan ja sopimuksessa sitoudutaan käymään kauppaa sopimushetkellä sovitulla hinnalla tietyllä ajanhetkellä tulevaisuudessa.

Fuusio – Yhtiöiden yhdistyminen


H

Hallinnointipalkkio – Palkkio, joka peritään rahaston hoidosta.


I

I.O.U – (”I owe you”) velkakirja

Indeksirahasto – Rahasto, joka mukailee tiettyä indeksiä, joka on rahaston kohteena. Tuotto kuvaa indeksin tuottoa.

Instrumentti – Kohde, joka arvopaperikaupassa ostetaan.


J

Johdannainen – Arvopaperi, jonka hinta perustuu toisen etuuden hintaan.

Johdannaismarkkinat – Kohteena markkinoilla ovat toisten arvopaperien arvoon perustuvia sopimuksia.

Joukkovelkakirjalaina – Esimerkiksi valtion ottama laina yleisöltä. Jakautuu moneen velkakirjaan, joilla voidaan käydä kauppaa myöhemmin.

Julkinen osakeyhtiö – Osakeyhtiö, joka kuuluu pörssiin (Oyj).

Jälkimarkkina – Liikkeellelaskun jälkeen käytävä kauppa.


K

Kasvuosake – Osake, jossa kasvuodotukset ovat merkittävämpi osa hinnasta, kuin esimerkiksi tasainen osinkovirta.

Kokonaistuotto – Arvonnousu ja osingot ovat laskettu mukaan tuottoon.

Komissio – Välityspalkkio, jonka välittäjä perii arvopaperikaupasta.

Korkorahasto – Rahasto, joka sijoittaa korkoinstrumentteihin.

Kurssi – Arvopaperin hinta, joka on noteerattu julkisesti.

Kurssiriski – Riski arvopaperin kurssin laskusta.


L

Liiketulos – Voitto tai tappio, jonka yritys tekee. Vähennetty kulut pois.

Likvidi – Rahaksi nopeasti muutettava, esimerkiksi osake, jonka vaihto on suurta.

Likviditeetti – Arvopaperimarkkinoiden kyky välittää kauppoja nopeasti. Pienen likviditeetin osakkeiden osto ja myynti saattaa olla vaikeaa.

Listautuminen – Arvopaperin tuleminen kaupankäynnin kohteeksi julkiseksi.

Luovutusvoitto – Hankintahinnan ja myyntihinnan erotus


M

Markkina-arvo – Arvopaperille määräytyvä hinta.

Markkinahinta – Arvopaperille muodostunut hinta markkinoilla.

Markkinariski – Yksittäiseen arvopaperiin vaikuttava yleinen kurssikehitys.

Merkintä – Liikkeeseenlaskun yhteydessä osakkeiden ostaminen.

Mid Cap – Keskisuuri pörssiyhtiö


O

Omavaraisuusaste – Rahoitusrakenteen tunnusluku, yhtiön oman pääoman aste koko pääomasta.

Osake – Yhtiön osakepääoman osa.

Osakeanti – Uusien osakkeiden laskeminen liikkeeseen.

Osakeindeksi – Indeksi, joka mukailee osakkeiden kurssikehitystä.

Osakerahasto – Rahasto, joka sijoittaa osakkeisiin.

Osinko – Voitto-osuus, jonka yhtiö jakaa.

Osinkotuottoprosentti – Osakekohtainen osinko jaetaan osakkeen markkinahinnalla.


P

P/B-luku – Luku mittaa yrityksen markkina-arvoa suhteessa sen pääoman tasearvoon.

P/E-luku – Luku, joka kertoo osakkeen hinnan suhteen yhtä osaketta kohden lasketun voiton suhteen. Siis osakkeen hinta/osakekohtainen tulos.

Provisio – Myyntipalkkio tai välityspalkkio

Pääomatulo – Tulot, jotka saadaan sijoitetusta pääomasta. Esimerkiksi osingot ja korot.

Pörssiyhtiö – Yhtiö, jonka osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena pörssissä.


R

Rahasto-osuus – Osuus rahastosta, jonka sijoittaja saa ostaessaan rahastoa.

Riski – Vaara epäonnistumisesta.


S

Sharpen mittari – Kertoo, kuinka paljon enemmän sijoitus on tuottanut, kuin riskitön talletus. Suurempi luku kertoo paremmasta tuotosta.

Sijoitusrahasto – Rahasto, joka koostuu osakkeista ja muista arvopapereista.

Small cap – Pieni pörssiyhtiö.

Syklinen osake – Suhdanteiden muutokset vaikuttavat osakkeen arvoon todella paljon. Esimerkiksi metsäteollisuus.


T

Tase – Tase kertoo yhtiön omaisuuden arvosta mitaten omaisuuden ja velkojen arvoa.

Toimeksianto – Osakkeen osto- tai myyntitoimeksianto.

Täsmäytyspäivä – Päivä, jolloin määräytyy oikeus osinkoon ja osakeantiin.


V

Volatiliteetti – Osakkeen tai rahaston herkkyys kurssivaihteluun.